စဉ် ခုံနံပါတ် ဖြေဆိုသည့်နေရာ PDF ဒေါင်းလုပ်ရယူရန်
(ခဟ)ဟားခါး
(ခထ)ထန်တလန်
(ခဖ)ဖလမ်း
(ခဒ)ရိခေါဒါးရ်(ဖလမ်း)
(ခဇ)တွန်းဇန်
(ခခ)ကျီခါး(တွန်းဇန်)
(ခတ)တီးတိန်
(ခလ)ထုတ်လိုင်(တီးတိန်)
(ခမ)မင်းတပ်
၁၀(ခက)ကန်ပက်လက်
၁၁(ခကဒ)ကျင်ဒွေး(ကန်ပက်လက်)
၁၂(ခပ)မတူပီ
၁၃(ခဗ)လိုင်လင်းပီ(မတူပီ)
၁၄(ခရ)ရေဇွာ(မတူပီ)
၁၅(ခဝ)ပလက်ဝ
၁၆(ခဝမ)ဆမီး(ပလက်ဝ)