စဉ် ခုံနံပါတ် ဖြေဆိုသည့်နေရာ PDF ဒေါင်းလုပ်ရယူရန်
(ပခ)ပဲခူး
(ပခတ)ကျောက်တန်း(ပဲခူး)
(ပဘရ)ဘုရားကြီး(ပဲခူး)
(ပပက)ပျဉ်ပုံကြီး(ပဲခူး)
(ပအက)အင်းတကော်(ပဲခူး)
(ပထက)ထုံးကြီး(ပဲခူး)
(ပဈ)ကျောက်တံခါး
(ပဎ)ပဲနွယ်ကုန်း(ကျောက်တံခါး)
(ပတအ)တောကျွဲအင်း(ကျောက်တံခါး)
၁၀(ပဖဒ)ဖဒို(ကျောက်တံခါး)
၁၁(ပည)ညောင်လေးပင်
၁၂(ပတဆ)ပြန်တန်ဆာ(ညောင်လေးပင်)
၁၃(ပပဇ)ပိန်းဇလုပ်(ညောင်လေးပင်)
၁၄(ပမဒ)မဒေါက်(ညောင်လေးပင်)
၁၅(ပဏ)ရွှေကျင်
၁၆(ပဏတ)တပ်နယ်(ရွှေကျင်)
၁၇(ပထ)သနပ်ပင်
၁၈(ပမရ)မင်းရွာ(သနပ်ပင်)
၁၉(ပဒ)ဒိုက်ဦး
၂၀(ပဒအ)ဖအောင်ဝဲ(ဒိုက်ဦး)
၂၁(ပကဒ)ကတုတ်(ဒိုက်ဦး)
၂၂(ပဖတ)ဖောင်တော်သီ(ဒိုက်ဦး)
၂၃(ပဟ)ဝေါ
၂၄(ပညခ)ညောင်ခါးရှည်(ဝေါ)
၂၅(ပမက)မြစ်ကျိုး(ဝေါ)
၂၆(ပရသ)သူရဲသမိန်(ဝေါ)
၂၇(ပအ)ကဝ
၂၈(ပအဖ)ဖလေး(ကဝ)
၂၉(ပအပ)သပြု(ကဝ)
၃၀(ပသက)သက္ကလ(ကဝ)
၃၁(ပအန)အုန်းနှဲ(ကဝ)
၃၂(ပအသ)သရက်ကုန်း(ကဝ)
၃၃(ပအတ)ဝဲပတန်(ကဝ)
၃၄(ပင)တောင်ငူ
၃၅(ပကတ)ကေတုမတီ(တောင်ငူ)
၃၆(ပနစ)နတ်စင်ကုန်း(တောင်ငူ)
၃၇(ပဋ)ထန်းတပင်
၃၈(ပဇက)ဇရပ်ကြီး(ထန်းတပင်)
၃၉(ပဋက)ကင်မွန်းခြုံ(ထန်းတပင်)
၄၀(ပဌ)ကျောက်ကြီး
၄၁(ပမမ)မုန်း(ကျောက်ကြီး)
၄၂(ပနသ)နတ်သံကွင်း(ကျောက်ကြီး)
၄၃(ပဓ)အုတ်တွင်း
၄၄(ပဓတ)တပ်နယ်(အုတ်တွင်း)
၄၅(ပကပ)ကျွဲပွဲ(အုတ်တွင်း)
၄၆(ပဖ)ဖြူး
၄၇(ပဖက)ဝဲကြီး(ဖြူး)
၄၈(ပဧ)ကညွတ်ကွင်း(ဖြူး)
၄၉(ပဇယ)ဇေယျဝတီ(ဖြူး)
၅၀(ပညပ)ညောင်ပင်သာ(ဖြူး)
၅၁(ပယ)ရေတာရှည်
၅၂(ပယက)ရွှေကြက်ယက်(ရေတာရှည်)
၅၃(ပဆဆ)ဆွာ(ရေတာရှည်)
၅၄(ပမလ)မြို့လှ(ရေတာရှည်)
၅၅(ပရန)ရေနီ(ရေတာရှည်)
၅၆(ပသဂ)သာဂရ(ရေတာရှည်)
၅၇(ပပ)ပြည်
၅၈(ပတလ)ပေါင်းတလည်(ပြည်)
၅၉(ပဝထ)ဝက်ထီးကန်(ပြည်)
၆၀(ပဗ)ပေါက်ခေါင်း(ပြည်)
၆၁(ပဃ)ပန်းတောင်း
၆၂(ပဥ)ထုံးဘို(ပန်းတောင်း)
၆၃(ပဂတ)ဂုံညှင်းတန်း(ပန်းတောင်း)
၆၄(ပဆတ)ဆင်တဲ(ပန်းတောင်း)
၆၅(ပဥသ)ဥသျှစ်ပင်(ပန်းတောင်း)
၆၆(ပတ)ပေါင်းတည်
၆၇(ပရ)ရွှေတောင်
၆၈(ပကသ)ကျီးသဲ(ရွှေတောင်)
၆၉(ပရည)ညောင်စာရေး(ရွှေတောင်)
၇၀(ပရမ)ယင်းမူကုန်း(ရွှေတောင်)
၇၁(ပဝ)သဲကုန်း
၇၂(ပဘ)ပုတီးကုန်း(သဲကုန်း)
၇၃(ပဆမ)ဆင်မြီးဆွဲ(သဲကုန်း)
၇၄(ပအမ)အင်းမ(သဲကုန်း)
၇၅(ပဆ)သာယာဝတီ
၇၆(ပစ)သုံးဆယ်(သာယာဝတီ)
၇၇(ပလ)လက်ပံတန်း
၇၈(ပဇဖ)ဇီးဖြူကုန်း(လက်ပံတန်း)
၇၉(ပသရ)သာရဝေါ(လက်ပံတန်း)
၈၀(ပခမ)ခမုံဆိပ်(လက်ပံတန်း)
၈၁(ပမ)မင်းလှ
၈၂(ပဠ)စစ်ကွင်း(မင်းလှ)
၈၃(ပဇ)ဇီးကုန်း
၈၄(ပလမ)လေးမျက်နှာ(ဇီးကုန်း)
၈၅(ပန)နတ်တလင်း
၈၆(ပတပ)တာပွန်(နတ်တလင်း)
၈၇(ပသ)မိုးညို
၈၈(ပထတ)ထိန်တော(မိုးညို)
၈၉(ပရက)ရေကင်း(မိုးညို)
၉၀(ပက)ကြို့ပင်ကောက်
၉၁(ပဂ)အုတ်ဖို
၉၂(ပဍ)အိုးသည်ကုန်း(အုတ်ဖို)
၉၃(ပမသ)အေးမြသာယာ(အုတ်ဖို)