စဉ် ခုံနံပါတ် ဖြေဆိုသည့်နေရာ PDF ဒေါင်းလုပ်ရယူရန်
(အသ)ပုသိမ်
(အခသ)ချောင်းသာ(ပုသိမ်)
(အငဆ)ငွေဆောင်(ပုသိမ်)
(အမတ)ရွှေမြင်တင်(ပုသိမ်)
(အသခ)သလပ်ခွာ(ပုသိမ်)
(အသတ)အထက(၇)ပုသိမ်
(အသယ)အထက၊ရွှေသောင်ယံ(ပုသိမ်)
(အသရ)အထက(ခွဲ)ရှောပြာ(ပုသိမ်)
(အသသ)အထက(၈)ပုသိမ်
၁၀(အစ)အထက(၁)ကျောင်းကုန်း
၁၁(အစဆ)အထက(၂)ကျောင်းကုန်း
၁၂(အစတ)အထက(ခွဲ)တံခွန်တိုင်
၁၃(အအစ)အစုကြီး(ကျောင်းကုန်း)
၁၄(အအဒ)ဒေါင့်ကြီး(ကျောင်းကုန်း)
၁၅(အဈ)ငပုတော
၁၆(အဋ)ပြင်ခရိုင်(ငပုတော)
၁၇(အကလ)ကျောက်ကလပ်(ငပုတော)
၁၈(အခက)ကျုံကူး(ငပုတော)
၁၉(အငက)ငရုတ်ကောင်း(ငပုတော)
၂၀(အဈခ)ကျောက်ချောင်း(ငပုတော)
၂၁(အမပ)မန်ကျည်းပင်(ငပုတော)
၂၂(အသက)သင်္ကန်းကုန်း(ငပုတော)
၂၃(အဟက)ဟိုင်းကြီး(ငပုတော)
၂၄(အပ)ကျံုပျော်
၂၅(အထသ)သောင်ကြီး(ကျံုပျော်)
၂၆(အပဆ)လှည်းဆိပ်(ကျံုပျော်)
၂၇(အပတ)တောက်တဲ့ရိုး(ကျံုပျော်)
၂၈(အပဒ)ဒိုက်ပျက်(ကျံုပျော်)
၂၉(အပပ)မိုးကြိုးပစ်(ကျံုပျော်)
၃၀(အပရ)ရေတွင်းရိုး(ကျံုပျော်)
၃၁(အအထ)အထောင်(ကျံုပျော်)
၃၂(အအရ)အင်းရဲ(ကျံုပျော်)
၃၃(အရ)ရေကြည်
၃၄(အဏ)ငါးသိုင်းချောင်း(ရေကြည်)
၃၅(အဠ)အသုတ်(ရေကြည်)
၃၆(အငပ)ငပိဆိပ်(ရေကြည်)
၃၇(အရဆ)ကွင်းသုံးဆင့်(ရေကြည်)
၃၈(အရဇ)ဇရပ်လှ(ရေကြည်)
၃၉(အအဖ)ကုန်းပြင်(ရေကြည်)
၄၀(အဝ)သာပေါင်း
၄၁(အစဒ)စက်ဒေါင့်ကြီး(သာပေါင်း)
၄၂(အဇဖ)ဇီးဖြူကွင်း(သာပေါင်း)
၄၃(အဘက)ဘုရားကုန်း(သာပေါင်း)
၄၄(အဧ)ကန်ကြီးထောင့်
၄၅(အကရ)အထက(ခွဲ)ကံရွာ(ကန်ကြီးထောင့်)
၄၆(အဒက)ဒ‘ါးက(ကန်ကြီးထောင့်)
၄၇(အအလ)ကျိုက်လတ်(ကန်ကြီးထောင့်)
၄၈(အဧဆ)ဆပ်ကွင်း(ကန်ကြီးထောင့်)
၄၉(အဧတ)တကုန်းကြီး(ကန်ကြီးထောင့်)
၅၀(အင)မအူပင်
၅၁(အကန)ကျံုနတ္တော်(မအူပင်)
၅၂(အကမ)ကျောင်းရွာ(မအူပင်)
၅၃(အရက)ရေလဲကလေး(မအူပင်)
၅၄(အရမ)ရွှေတောင်မှော်(မအူပင်)
၅၅(အလစ)လေးအိမ်စု(မအူပင်)
၅၆(အည)ညောင်တုန်း
၅၇(အဆလ)ဆားမလောက်(ညောင်တုန်း)
၅၈(အညခ)ချောင်းကြီး(ညောင်တုန်း)
၅၉(အညန)နတ်ပေး(ညောင်တုန်း)
၆၀(အတ)ပန်းတနော်
၆၁(အတန)ကျွန်းကြား(ပန်းတနော်)
၆၂(အတပ)ပြလင်းမိမ္မပြေး(ပန်းတနော်)
၆၃(အတမ)ချောင်းကလေး(ပန်းတနော်)
၆၄(အမရ)မရမ်း(ပန်းတနော်)
၆၅(အရတ)ရင်တိုက်ကုန်း(ပန်းတနော်)
၆၆(အရလ)ရွှေလှေ(ပန်းတနော်)
၆၇(အအမ)အင်းမ(ပန်းတနော်)
၆၈(အန)ဓနုဖြူ
၆၉(အကတ)ကျံုတနီး(ဓနုဖြူ)
၇၀(အကသ)ပြင်ကသာ(ဓနုဖြူ)
၇၁(အစက)စံကင်း(ဓနုဖြူ)
၇၂(အဆက)ဆကာကြီး(ဓနုဖြူ)
၇၃(အနရ)ရေလဲ(ဓနုဖြူ)
၇၄(အနလ)အလမျိုး(ဓနုဖြူ)
၇၅(အဆ)လပွတ္တာ
၇၆(အကဘ)ကန်ဘက်(လပွတ္တာ)
၇၇(အဆဆ)ကြာကန်(လပွတ္တာ)
၇၈(အဆပ)ပိုးလောင်း(လပွတ္တာ)
၇၉(အဆဘ)ဘီတွတ်(လပွတ္တာ)
၈၀(အပလ)ပြင်စလူ(လပွတ္တာ)
၈၁(အက)မော်လမြိုင်ကျွန်း
၈၂(အကဇ)ကျော်ဇံ(မော်လမြိုင်ကျွန်း)
၈၃(အကပ)ကျိုက်ပိ(မော်လမြိုင်ကျွန်း)
၈၄(အလဘ)လှိုင်းဘုန်း(မော်လမြိုင်ကျွန်း)
၈၅(အဖ)ဖျာပုံ
၈၆(အကဖ)ကျံုကဒွန်း(ဖျာပုံ)
၈၇(အဖက)ကျံုကျိုက်(ဖျာပုံ)
၈၈(အဖင)ဒေါ်ငြိမ်း(ဖျာပုံ)
၈၉(အဖမ)တမံ(ဖျာပုံ)
၉၀(အဘမ)အမာ(ဖျာပုံ)
၉၁(အဒ)ဒေးဒရဲ
၉၂(အဒဒ)ကျံုဒါး(ဒေးဒရဲ)
၉၃(အဘ)ဘိိုကလေး
၉၄(အကဒ)ကဒုံကနိ(ဘိုကလေး)
၉၅(အစစ)စက်ဆန်း(ဘိုကလေး)
၉၆(အဘဆ)အထက(ခွဲ)ရုပ်ဆိုင်(ဘိုကလေး)
၉၇(အဘပ)အထက(ခွဲ)ပေချောင်းကြီး(ဘိုကလေး)
၉၈(အမက)မြင်းကကုန်း(ဘိုကလေး)
၉၉(အလ)ကျိုက်လတ်
၁၀ဝ(အရဒ)ရုံးဒေါင့်(ကျိုက်လတ်)
၁၀၁(အလတ)လှိုင်းတာ(ကျိုက်လတ်)
၁၀၂(အလသ)ထရော်ရွာသစ်(ကျိုက်လတ်)
၁၀၃(အမ)မြောင်းမြ
၁၀၄(အတက)အထက(၂)ရေတွင်းရေကန်(မြောင်းမြ)
၁၀၅(အမမ)အထက(၇)ကွယ်လွယ်(မြောင်းမြ)
၁၀၆(အသလ)သိလ္လာ(မြောင်းမြ)
၁၀၇(အခ)ဝါးခယ်မ
၁၀၈(အဌ)ကျံုမငေး(ဝါးခယ်မ)
၁၀၉(အဍ)ရွှေလောင်း(ဝါးခယ်မ)
၁၁၀(အခခ)ကျွန်းကုန်း(ဝါးခယ်မ)
၁၁၁(အဃ)အိမ်မဲ
၁၁၂(အဃဆ)တကူဆိပ်(အိမ်မဲ)
၁၁၃(အဃန)ဝါးတလုပ်ကမ်းနီ(အိမ်မဲ)
၁၁၄(အရသ)ရွာသစ်(အိမ်မဲ)
၁၁၅(အလက)လူကောင်းကျွန်း(အိမ်မဲ)
၁၁၆(အအက)ကြို့ကုန်း(အိမ်မဲ)
၁၁၇(အဟ)ဟင်္သာတ
၁၁၈(အတလ)တလုတ္ထော်(ဟင်္သာတ)
၁၁၉(အဒယ)ဒူးယား(ဟင်္သာတ)
၁၂၀(အဓမ)ဓမ္ဘီ(ဟင်္သာတ)
၁၂၁(အနမ)နတ်မော်(ဟင်္သာတ)
၁၂၂(အယန)နိဗ္ဗာန်(ဟင်္သာတ)
၁၂၃(အယလ)ယုန်သလင်း(ဟင်္သာတ)
၁၂၄(အရခ)ရှားခဲ(ဟင်္သာတ)
၁၂၅(အဟရ)ကြက်တူရွေး(ဟင်္သာတ)
၁၂၆(အဂ)ကြံခင်း
၁၂၇(အဘရ)ဘက်ရဲ(ကြံခင်း)
၁၂၈(အဇ)ဇလွန်
၁၂၉(အဂည)ဂုံညင်းတန်း(ဇလွန်)
၁၃၀(အဇက)ကော့ကပ်ကြီး(ဇလွန်)
၁၃၁(အဇပ)ပျဉ်းမကုန်း(ဇလွန်)
၁၃၂(အဇဝ)မြစ်ဝ(ဇလွန်)
၁၃၃(အမလ)မေရီလန်း(ဇလွန်)
၁၃၄(အထ)လေးမျက်နှာ
၁၃၅(အဗ)အိုင်သပြု(လေးမျက်နှာ)
၁၃၆(အခစ)ခမောက်စု(လေးမျက်နှာ)
၁၃၇(အထက)ပန်းတောကြီး(လေးမျက်နှာ)
၁၃၈(အထမ)မဲဇလီ(လေးမျက်နှာ)
၁၃၉(အလထ)လှော်ကထား(လေးမျက်နှာ)
၁၄၀(အယ)အင်္ဂပူ
၁၄၁(အဎ)ထူးကြီး(အင်္ဂပူ)
၁၄၂(အကက)ကွင်းကောက်(အင်္ဂပူ)
၁၄၃(အညက)ညောင်ကျိုး(အင်္ဂပူ)
၁၄၄(အမဇ)မဲဇလီကုန်း(အင်္ဂပူ)
၁၄၅(အယဆ)သုံးကွင်းဆိုင်(အင်္ဂပူ)
၁၄၆(အယထ)ထန်းပင်ကုန်း(အင်္ဂပူ)
၁၄၇(အအ)မြန်အောင်
၁၄၈(အဥ)ကနောင်(မြန်အောင်)
၁၄၉(အဇလ)ဇလုပ်မ(မြန်အောင်)
၁၅၀(အတခ)တာခွ(မြန်အောင်)
၁၅၁(အပက)သပြေကုန်း(မြန်အောင်)
၁၅၂(အအပ)အင်ပင်(မြန်အောင်)
၁၅၃(အအအ)လက်ပံကွင်း(မြန်အောင်)